top of page
Gennemgang af loven

Vedtægter for Dansant Vejle

§ 1

Foreningen er stiftet 25. marts 2009 under navnet Dansant Vejle. Den har hjemsted i Vejle. Den

daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Foreningens adresse er formandens.

 

§ 2

Foreningens formål er dels at arrangere musik eller danseaftener for det voksne publikum og dels

at udbrede interessen for de forskellige musik genre samt, at afholde enkeltstående

temaarrangementer af almen interesse.

Dette til fælles glæde for medlemmer/borgere og skal kunne opleves positivt.

 

§ 3

Som medlem kan optages enhver interesseret. Medlemmerne kan opkræves et gebyr ved

optagelsen. Gebyrets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

§ 4

Den øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen.

 

§ 5

Der afholdes generalforsamling en gang om året, inden udgangen af marts måned. Foreningens

regnskabsår følger kalenderåret. Generalforsamlingen varsles via hjemmesiden www.dansant-vejle.dk 
- 14 dage før afholdelse.

 

§ 6

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden til orientering

3. Regnskabet fremlægges og godkendes

4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af næste års gebyr

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

§ 7

På generalforsamlingen har samtlige fremmødte medlemmer stemmeret. Til beslutning kræves

simpelt flertal, dog kræver ændringer i vedtægterne mindst 2/3 flertal af de fremmødte. På

forlangende skal skriftlig afstemning foretages.

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning

dertil. Eller når mindst 30 procent af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

 

§ 9

Bestyrelsen består af fem til syv personer der vælges for to år ad gangen, på den ordinære

generalforsamling, og disse afgår efter tur. Der afgår på skift tre eller fire medlemmer hvert år og

hvert år vælges to suppleanter for et år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv

og fastsætter selv sin forretningsorden. Der laves referater over beslutninger og tiltag.

 

§ 10

Foreningen tegnes udadtil ved 2 underskrifter af formanden, næstformanden og eller kasserer.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der

påhviler foreningen. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrig ikke personligt for foreningstilskud.

Foreningens egenkapital udgør ved stiftelsen o kr.

 

§ 11

Ved foreningens ophør tilfalder eventuelle midler almennyttige formål.

 

§ 12

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 13

Eksklusion – tvangsudmelding – af en forening sker fra tid til anden, og årsagerne kan være

mange. Eksklusionen kan ske som følge af, at et af medlemmerne ikke overholder vedtægterne

eller den pågældende kan i det hele taget gøre sig så umulig at vedkommende er uønsket.

 

§14

Ovenstående vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 18. januar 2023

Godkendt af bestyrelsen den 18.01.2023

bottom of page